ArmeniaNow.com - Independent Journalism From Today's Armenia
 Back to current issue 
 Back to archive 
 September 19, 2003 
²ñí»ëïÁ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ Ý»ïáõÙ ÒƲÐ-ÇÝ. å³ëï³éÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Çñ»Ýó ù³ñá½³ñß³íÁ


Àëï سñÇÝ» ²¹³ÙÛ³ÝÇ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 450 ÝϳñÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõÙ ÒƲÐ-Ç Ñ³ñó»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ:

ՁԻԱՀ-ի հարուցիչներից սպառնացող վտանգը սեպտեմբերի 18-ին վառ գույներով ներկայացված էր Երևանի «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնում:

«Փրկենք մեր մոլորակը ՁԻԱՀ-ից», «Ոչնչացնենք ՍՊԻԴ-ը միասին», «Դուք միայնակ չեք», «Հաճույքի համար չվնասեք ձեր կյանքը» և բազմաթիվ այլ վերնագրեր ունեցող պաստառներով սկսնակ ու փորձառու նկարիչները պայքարում էին ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի դեմ՝ միաժամանակ իրենց աջակցությունը հայտնելով հասարակությունից օտարված վարակակիրներին:

Խտրականության դեմ պայքարի թեմայով պաստառների ազգային մրցույթի կայացմանն աջակցել էին Հայաստանում տեղակայված 14 կազմակերպություններ՝ նպատակ ունենալով սևեռել մարդկանց ուշադրությունը Հայաստանում շատերին այդքան հեռու թվացող այս խնդրին:

«Թվում է, թե սա մեր երկրի համար հրատապ խնդիր չէ, սակայն դա մոլորություն է, - ³ë³ó γñ»Ý ܳ½³ñÛ³ÝÁ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ¾çÙdzÍÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó: - Վերջին տարիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես ԱՊՀ տարածաշրջանում ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի տարածման տեմպերն ահռելի չափերի են հասել»:

«Վորլդ վիժըն» (World Vision) միջազգային կազմակերպության առողջապահական ծրագրի ղեկավար Մարինե Ադամյանի հավաստմամբ, Երևանում, Շիրակի, Տաíուշի և Արմավիրի մարզերում ծրագրի շրջանակներում նախորոք կազմակերպված տեղեկատվական բնույթի դասընթացներին մասնակցել են 450 նկարիչներ, որոնք լսել են դասախոսություններ ՁԻԱՀ-ի, ինչպես նաև վարակակիրների խնդիրների վերաբերյալ:

ØñóáõÛÃÇ Ýå³ï³ÏÝ ³ñí»ëïÇ ÙÇçáóáí ÒƲÐ-Ç íñ³ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ·ñ³í»ÉÝ ¿ñ:

Այս դասընթացների արդյունքում էլ նկարիչներն իրենց մտորումներն ու զգացմունքներն են արտահայտել ներկերի, մատիտների, ապակու ու կոլաժների միջոցով: Մրցույթի արդյունքում տարիքային 4 խմբի նկարիչներից ընտրվեցին լավագույն պաստառների հեղինակները, որոնց էլ հանձնվեցին հատուկ շնորհակալագրեր և դրամական պարգևներ:

«Բոլոր այս պաստառներից մենք պատրաստվում ենք օրացույցներ տպագրել, - ասում է Մարինա Ադամյանը: - Դրանք հրատարակված կլինեն դեկտեմբերի 1-ին՝ ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի միջազգային օրը, և մատչելի կլինեն հասարակությանը»:

Իսկ մրցանակային տեղեր գրաված պաստառները նախ կուղարկվեն Ժնև, áñï»Õ ÏÁÝïñí»Ý É³í³·áõÛÝÝ»ñÁ և ¹եկտեմբերի 1-ին ÏáõÕ³ñÏí»Ý Նյու Յորք, áñï»Õ Ïóáõó³¹ñí»Ý ÒƲÐ-Ç Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í միջáó³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:


According to Agnes
 Click here to enlarge.
Click on the photo above to enlarge.

 

  Inside
 

Naghdalyan case: Trail enters interrogation stage

Full story

 
 
 
 

National News: Conference ponders the Armenian Condition

Full story

 
 
 
 

Cataloging Culture: Armenia's hidden galleries emerge into view

Full story

 
 
  


The Week in seven days

 
 


The Arts in seven days

 

  Photo of the week
 Click here to enlarge.
Click on the photo above to enlarge.

 
 
 
 

September 15, Progressive Youth Union of Armenia demonstrated its attitude towards ArmenTel by protesting in front of the buiding of the telecommunication company with posters saying, "We demand quality communication". People passing by joined the protesters trampling down telephones. No connection, no need in phones.

 

Copyright ArmeniaNow.com 2002-2022. All rights reserved.

The contents of this website cannot be copied, either wholly or partially, reproduced, transferred, loaded, published or distributed in any way without the prior written consent of ArmeniaNow.com.