ArmeniaNow.com - Independent Journalism From Today's Armenia
 December 26 , 2003 


   

Մեզնից՝ ձեզ և ձեզնից՝ ուրիշներին

«ԱրմենիաՆաուն» մաղթում է բոլորին երջանիկ Նոր տարի: Մենք կարճ արձակուրդ կվերցնենք և կվերադառնանք նոր նյութերով ու լուրերով հունվարի 9-ին:

Իսկ այդ ընթացքում հրավիրում ենք ձեզ սեղմել այստեղ և շնորհավորել ուրիշներին Ագնես Ավագյանի պատրաստած ողջույնի քարտերով ու հայտնել նրանց «ԱրմենիաՆաուի» մասին:

 
 
 
 §²ñÙ»ÝdzܳáõǦ ëÇñ»ÉÇ ÁÝûñóáÕÝ»°ñ,

Մենք շատ ուրախ ենք, որ շարունակում ենք նվիրատվություններ ստանալ մեր «Հայ Ձմեռ պապ» տոնական ծրագրին և երախտապարտ ենք բոլոր նրանց, ում շնորհիվ նվիրատվությունների ընդհանուր գումարը (փաստացի ստացված և խոստացված) հասել է մոտ 3500 դոլարի: Այս ամբողջ գումարը կտրամադրվի ուղղակիորեն մեր հատուկ թողարկման «հերոսներին»:

Սեղմեք այստեղ հոդվածները կարդալու համար (հատուկ թողարկման տպագիր տարբերակ-ներդիրը բաշխվել է երևանյան թերթերում անցյալ երեքշաբթի օրվանից): Սեղմեք այստեղ և կիմանաք, թե ինչպես կարող եք ուրիշների նման ավելի պայծառ դարձնել այն մարդկանց տոները, որոնք ունեն ձեր օգնության կարիքը: Ստորև ներկայացնում ենք օգնություն ցույց տված մարդկանց անունները.

 

  سñÏ ê»Ãá è»ÇëÛ³Ý
ì³Ñ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý
¸³ÝÇ»É ø³É³Ýóñ
¸»Ûíǹ ¸ááõ»É
ì³ñ¹·»ë ê³ñáÛ³Ý
ÈÇÃɲñÙ»Ýdz.ùáÙ
Øáíë»ë ØáíëÇëÛ³Ý
´³ñµ³ñ³ ܻɻë
´»¹ñáë ¸»ñ سÃáëÛ³Ý
è³½ÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý
æá Ú³Éù»½Û³Ý
²Ýݳ ü³ññ³
 
 

æáÝ ²Û¹ÇÝÛ³Ýó
êáëÇ Þ³ÑÇÝÛ³Ý
Þ³ù» ¢ ÐáõñÇ ´»ñµ»ñÛ³ÝÝ»ñ
è³½ÙÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
гÏáµ øáõß³ÏçÛ³Ý
²í³Ý»ë Ðáíë»÷Û³Ý
²ñÙ»Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý
²ñ³ùë ´³¹³É³ÛÝ
ê.Ü.øÛáõñÏçÛ³Ý
гÏᵠسÝáõ·Û³Ý
гñáõà Âá÷ë³ù³ÉÛ³Ý

 
 

ÈáݹáÝÇ ë. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõ ϳݳÝó ËáñÑáõñ¹

 

 

 

 

 (ºÃ» ¹áõù ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ »ù áõÕ³ñÏ»É ÷áëïáí ϳ٠ѻ鳷ñáí, ËݹñáõÙ »Ýù ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïáí ï»Õ»Ï³óÝ»É Ù»½ ³Û¹ Ù³ëÇÝ, áñå»ë½Ç ³í»É³óÝ»Ýù Ó»ñ ³ÝáõÝÁ óáõó³ÏáõÙ:)

 

Black life: "I'm neither sick nor alive"

Photo Gallery by Ruben Mangasaryan
www.patkerphoto.com


From the streets Lida collects whatever she can find to burn in her stove. And, as plastic bags are most of all scattered in the streets of Bagratashen, polyethylene becomes the main fuel.

Lida Gadyan, 39, is a refugee from Baku, where she worked as a dishwasher in a canteen. This year she has moved from a wagon, where she used to live, to an apartment recently built in the Bagratashen's district constructed especially for refugees.Full story

 

Spirited Spending: For many, money worries are lost to holiday cheer as Yerevan becomes a New Year shopping bazaar


Through the overlaid smoke of wood-burning stoves, Yerevan is smiling with holiday spirit. Holiday trees - this year more artificial ones than in the past - and the usual barrels full of nuts and fruits are a seasonal market for businesses looking to cash in on few weeks of un-cautious spending that begins about December 20 and last through Christmas (January 6) and even Old New Year (January 13).


Full story

 

Charges Over Charges: Another week of disputes with Armentel


Last week, at least four disputes arose simultaneously over Armenia's telecommunication provider, Armentel, confusing customers and sparking lawsuits.

The Greek-owned OTE company, Armentel's main share holder, announced that beginning January 1 the per-minute charge for landline use would double to eight drams (a little more than a penny).Full story 


The Week in seven days

 
 


The Arts in seven days

 


Copyright ArmeniaNow.com 2002-2019. All rights reserved.

The contents of this website cannot be copied, either wholly or partially, reproduced, transferred, loaded, published or distributed in any way without the prior written consent of ArmeniaNow.com.